REHABILITERING

Återskapa balans och välmående genom Compassionate Inquiry och nervsystemsreglering

 

självledarskap

Konciensia erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering till arbetsgivare, medarbetare och system med ovanstående men också utifrån gruppdynamik, samarbete och konflikter på arbetsplatsen.

Helhetsperspektiv

Konciensia kombinera Compassionate Inquiry och kroppsbaserade metoder för att adressera mentala och fysiska aspekter av din hälsa.

Nervsystemsreglering

Genom att arbeta med nervsystemets reaktioner, hjälper vi dig att förstå, reglera, omprogrammera strategier och försvarsmekanismer.

Individcentrerad metodik

Vi arbetar tillsammans för att medvetengöra de bakomliggande orsaker och skapa förutsättning för hållbart välmående.

Välkommen till Konciensia!

Rehabilitering

Vad är rehabilitering? Det innebär att återskapa funktioner och/eller förmågor som en individ förlorat genom:

 • Utbrändhet, depression och ångest
 • Missbruk, beroende och samsjuklighet

Så här långt säkerligen sådant du som läser känner igen från andra företag som också utger sig för att arbeta med rehabilitering.

Vad är det då som gör att Konciensia är alternativet?

Med hjälp av Compassionate Inquiry(innerlig förundran) och kroppsbaserade metoder med utgångspunkt i nervsystemsreglering verkar Konciensia för att tillsammans med er nyfiket titta på orsaken bakom de strategier som nämns ovan. Från kroppen och upp, och från hjärnan ner i kroppen. Konciensia erbjuder er en dimension till det ni redan gör- en rent av mänsklig dimension.

De dolda orsakerna bakom ohälsa

För att verkligen förstå och lösa problem med utbrändhet, depression och beroenden måste vi gå djupare än symtomen och undersöka de bakomliggande orsakerna.

De dolda orsakerna bakom ohälsa

självledarskap
 • Hur kommer det sig att en individ söker lösningar i att inte lyssna på kroppens signaler- och därmed arbeta för mycket?
 • Eller hur kommer det sig att en individ zoonar ut, tappar energi, koncentration och blir deprimerad?
 • Hur kommer det sig att en individ går till droger, tabletter eller andra typer av beroenden?
Multimodal rehabilitering

Multimodal rehabilitering är rehabilitering där flera professioner som ett team går in med sina stödinsatser till en individ, en helhetsmetod. Konciensias arbetssätt kring rehabilitering liknar detta då vi jobbar med kropp och sinne sammankopplat beskrivet ovan utifrån Compassionate Inquiry och kroppsbaserade metoder med utgångspunkt i nervsystemsreglering.

Isberget

Vi skulle vilja likna det vid ett isberg, närmare bestämt toppen av isberget, symtomen som uppträder på grund av olika anledningar.

Det vi ser över ytan berättar inte hela historien, symtomen som uppträder är inte hela sanningen. Om rehabiliteringen enbart riktas mot det som syns, symtomen, kommer vi fortsätta kollidera med den stora (kritiska massan) under ytan.

När fokus läggs också vid det som finns under ytan kommer individen hitta sätt att förhålla sig till nuet som innebär mindre kollision med sig själv än tidigare. Kort och gott- individen kommer må bra- på riktigt.

Isberget

Vi skulle vilja likna det vid ett isberg, närmare bestämt toppen av isberget, symtomen som uppträder på grund av olika anledningar.

Konciensia kommer i stället för att fokusera blint på varför strategin som sådan används, fråga om funktionen(smärtan) bakom strategin

 • Vad gör det för individen att använda strategin, reagerar nervsystemet innan och när strategin används och vad händer efteråt?
 • Vilka tankar har individen om sig själv och hur ser individen på omvärlden när strategin används?
 • Vilka tankar har systemet om individen och hur ser systemet på individen när strategin används?
Re-habilitera

Vi cirklar tillbaka där vi startade, att re-habilitera, att återskapa något, en funktion eller förmåga, som en gång funnits men som nu förlorats genom de strategier/reaktioner/försvar som vi människor tar till. Medvetet i väldigt liten grad, omedvetet till största delen.

Vid närmare eftertanke kanske vi inte alls borde återskapa något som så sårbart gått att förlora?

Rehabilitering för Konciensia är att:

 • Medvetandegöra vad strategin fyller för funktion i relation till orsaken bakom att strategin tillkommit från första början.
 • Möta, hålla, uppleva och hitta till medkänsla för hur strategin hjälpt individen.
 • Att utifrån nuet och ett autentiskt Jag hitta sätt att förhålla sig till de funktioner och förmågor som individen har en önskan om att ha. Att medvetet kunna välja.

FAQ

Vad menas med rehabilitering?

Att återskapa funktioner eller förmågor som en individ förlorat genom exempelvis utbrändhet, depression, ångest, missbruk, beroende eller samsjuklighet.

Vad gör man på rehabilitering?

På ett systematiskt sätt utreder man och planerar de insatser den enskilda individen är i behov av, för att sedan genomföra och följa upp effekten av de insatser som tillämpats.

Vem har rätt till rehabilitering?

Den arbetstagare som på grund av sjukdom eller skada är nedsatt i sin arbetsförmåga har rätt till rehabilitering.

Vad är det för skillnad på habilitering och rehabilitering?

Habilitering är till för individer som har en medfödd funktionsnedsättning eller en funktionsnedsättning som uppstått i tidig ålder. Rehabilitering är till för individer som fått en skada eller sjukdom senare i livet och är i behov av rehabilitering för att komma tillbaka till en funktion som funnits innan.

Packhusgatan 4,
602 38 Norrköping

+4670 – 104 31 76

info@konciensia.se

Jag vill gärna veta mer!

Uppgifter

Packhusgatan 4
602 38 Norrköping
info@konciensia.se